Provincie Overijssel: Cursus Ambassadeur Klimaatadaptatie & Groen

Provincie Overijssel: Cursus Ambassadeur Klimaatadaptatie & Groen. Geef je nu op!

Klik op de flyer voor meer informatie

Samen met  de provincie Overijssel, IVN & Natuur Voor elkaar mogen we een cursus Ambassadeur Klimaatadaptie & Groen aanbieden speciaal voor corporatie medewekers uit Provincie Overijssel. 

Tijdens deze cursus ga je aan de slag met voorbeelden uit je eigen corporatiepraktijk gekoppeld  aan nut, noodzaak, handelingsperspectief en groene kansen voor Klimaatadaptatie. 

De cursus staat gepland op de volgende data:

7 september
5 oktober
19 oktober
30 november 2023

Let op! Je dient alle vier genoemde momenten vrij te houden. Deelnemers kunnen kosteloos deelnemen aan deze cursus dankzij een bijdrage vanuit Provincie Overijssel.

Menukaart prestatieafspraken klimaatadaptatie

Menukaart prestatieafspraken klimaatadaptatie en groen

 

 

Corporaties maken prestatieafspraken over de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad. In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben wij mooie voorbeeldafspraken, zoals gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties deze nu al maken, in kaart gebracht. Via de ‘Menukaart prestatieafspraken klimaatadaptatie en groen’ vind je dit overzicht. Klik op de afbeelding om te de Menukaart te bekijken.

 

Prestatieafspraken materiaal, klimaat en energie

Corporaties maken prestatieafspraken over de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad. Het volstaat niet langer om de energietransitie los te zien van de materialen die daarvoor nodig zijn. We gaan toe naar een circulaire bouweconomie. Het veranderend klimaat dwingt corporaties klimaatmaatregelen te integreren in plannen. Dit om hittestress of wateroverlast in de woningen te voorkomen.

Icircl deelde de ‘Handreiking circulaire prestatieafspraken’. Groene Huisvesters deelt ‘Menukaart prestatieafspraken klimaatadaptatie en groen’ die zij maakte in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. 

Deze sessie was gericht op bestuurders, gemeente en huurdersorganisatie.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en RVO.

Rondetafelgesprek Prestatieafspraken geslaagd!

Op 13 november bogen 16 vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties zich over de vraag hoe prestatieafspraken over energiebesparing meer ambitieus, concreet en wederkerig worden. En wat de behoefte is aan ondersteuningsmateriaal. Aanleiding was de Inspiratiegids energiebesparing en duurzaamheid in prestatieafspraken die Marlou Boerbooms in 2015 in opdracht van het Ministerie van BZK, Aedes, Woonbond, VNG en RVO.nl maakte. De gids is in 2019 geactualiseerd maar de vraag van het rondetafelgesprek was aan welke tools behoefte is.

Dolf Neilen, Aedes vroeg de deelnemers de huidige afspraken over energiebesparing en duurzaamheid te waarderen in een rapportcijfer. Sommige huurdersorganisaties geven een lage waardering omdat zij zich niet gelijkwaardig behandeld voelen. Sinds de Woningwet 2015 zijn zij vaste partner maar de gemeente en corporatie geven te weinig ruimte. De vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties in de Haaglanden prezen de regionale samenwerking binnen Sociale Verhuur Haaglanden. Regionaal als het moet en lokaal als het kan, past meer bij deze tijd omdat de energiebron via de Regionale Energie Strategie ook regionaal vastgesteld wordt. De aanbevelingen voor de nieuwe gids is om te werken met bouwstenen voor 12 belangrijke thema. De huidige gids wordt gewaardeerd en is toegankelijk. De gids dient Klimaatakkoord proof gemaakt te worden. Naast een regionale samenwerking zoals in de Haaglanden, is behoefte aan voorbeelden van een goede samenwerkingsovereenkomst. Dit ter versterking van de positie van de huurdersorganisatie en kan het proces versoepelen. Het werken vanuit een lange termijn visie op duurzaamheid zoals het Duurzaamheidspact in Eindhoven helpt om afspraken wederkerig, ambitieus en concreet te maken. Er is behoefte aan bouwstenen voor betaalbaarheid dankzij duurzaamheid, ruimte voor bewonersinitiatief en draagvlak bij huurders. Het benutten van data zoals de transparantie tool, werkelijke energie verbruiken, monitoren van de afspraken vormen een thema. Tenslotte horen ook nieuwe uitdagingen zoals aardgasvrije wijkaanpak en klimaatadaptatie thuis in de nieuwe gids.

‘Echt superfijn om zulke betrokken en professionele mensen vanuit huurders, corporaties en gemeente aan tafel te mogen ontvangen. Hartelijk dank voor de input!’ Hiermee sloot Dolf Neilen de bijeenkomst af. Medio 2020 organiseren Groene Huisveters opnieuw een sessie over prestatieafspraken. Tegen die tijd is de nieuwe gids beschikbaar.

Inspiratiegids Prestatieafspraken over Energiebesparing

Inspiratiegids energiebesparing in energieafspraken
Inspiratiegids energiebesparing in energieafspraken (klik op foto)

De Inspiratiegids Prestatieafspraken over Energiebesparing is in april 2017 herzien. Twaalf concrete prestatieafspraken dragen ertoe bij dat sociale huurwoningen duurzamer worden terwijl de woonlasten van de huurders tenminste gelijk blijven. Huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten die werken vanuit een gedeelde taal aan een gezamenlijke ambitie kunnen enorme stappen zetten op weg naar  CO2 neutrale huurwoningen. Afspraken over een gezonder binnenklimaat en comfort voor bewoners, het bestrijden van armoede, het informeren van nieuwe huurders over energielasten en 9 andere concrete afspraken vind je in deze gids. Marlou Boerbooms, energieambassadeur maakte als auteur dankbaar gebruik van de mooie voorbeelden van Groene Huisvesters. Sera Koolmees, Atrivé verzorgde de layout. herziene-uitgave-inspiratiegids-energiebesparing-en-prestatieafspraken-2017-april-small

Prestatieafspraken over energiebesparing

fullsizerender-9Portaal wint met Nijmegen Stook je Rijk Trofee

‘Prestatieafspraken maken over energiebesparing is een mooie kans om lage woonlasten en een beter comfort te realiseren. Deze kans kan je alleen samen verzilveren’, dat is de boodschap van Wieke ven Veldhuizen van Portaal aan de deelnemers aan de werksessie die op 19 mei bij Aedes. De gemeente Nijmegen won met haar corporaties en huurdersorganisaties de landelijke Stook je Rijk Trofee 2016. De gemeente Nijmegen daagde de corporaties en huurders uit om een stap extra te zetten. Nijmegen geeft niet alleen het goede voorbeeld. Zij draagt  bij in de uitvoeringskosten en zorgt voor smeerolie in de samenwerking. Portaal is een van de partijen in Nijmegen en is trots op het behaalde resultaat. Naast goede afspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit, is er in Nijmegen gekozen om innovatieve aanpakken zoals NOM renovatie uit te voeren. Samenwerking met bewoners om energiezuinig gedrag te stimuleren maar ook monitoring of de afspraken gehaald worden, helpen partijen op weg. Het allerbelangrijkste is dat je er samen voor gaat. De opgave om naar CO2 neutraal wonen in 2045 te gaan is groot. Om dat te halen moet je nu acteren. Portaal heeft  een route naar CO2 neutraal gemaakt. Zij verdubbelt de komende jaren haar programma voor CO2 neutrale nieuwbouw en duurzame renovatie. Daarvoor zet zij alle zeilen bij.

The Natural Step zet Eindhoven in bewegingimg_7853

Joop Ketelaers presenteerde de Eindhovense aanpak. Hier zetelt The Natural Step Nederland. Sinds 2010 heeft Eindhoven deze gedeelde taal omarmd. Het gaat in Eindhoven niet langer over labels en energiebesparing maar zijn de vier duurzame waarden van The Natural Step leidend. Inmiddels zijn er in de stad meer dan 1200 mensen opgeleid en fungeren een 25-tal facilitators als trekker. Joop deelt zijn ervaring met enthousiaste verhalen over wat The Natural Step Eindhoven heeft gebracht. Als voorbeeld noemde hij de samenwerking met de corporaties om te werken aan een circulaire stad. Groene Huisvester Woonbedrijf speelt daarin een sleutelrol. Zij bracht de grondstoffenvoorraad en waarde van haar haar woningbezit in beeld. Circulair Woonbedrijf levert niet alleen besparing van grondstoffen op maar ook een besparing door hergebruik van materialen. Alle corporaties in de stad werken samen vanuit The Natural Step aan een betere kwaliteit van leven. Naast grondstoffen uitsparen of hergebruiken, vormen het verminderen van chemische stoffen in de leefomgeving, biodiversiteit en het goed zijn voor elkaar de vier duurzame waarden. Een collega zorgde voor een prachtige bloemenzee in het openbare groen waardoor besloten is niet langer groenstroken te maaien maar de natuur haar gang te laten gaan. Het resultaat is meer biodiversiteit maar ook kostenbesparing. Door hulpmiddelen als Woonconnect worden bewoners betrokken bij het verbeteren van hun woning. In de aanbesteding werkt Eindhoven vanuit resultaatgericht opdrachtgeverschap vanuit The Natural Step. Het Stadskantoor is hiervan een mooi voorbeeld. Na Joop presenteerde Thijs Kurstjens van w/e-adviseurs  de Routekaart naar CO2 neutraal om huurders op weg te helpen in deze reis. Deze routekaart wordt medio 2017 gelanceerd.

Inspiratiegids Prestatieafspraken over energiebesparing

img_6359In de werksessie werkten de deelnemers 8 concrete prestatieafspraken uit. Deze afspraken komen uit de Inspiratiegids Prestatieafspraken over energiebesparing waar niet alleen voorbeelden van concrete afspraken staan maar ook inspiratie van huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten. Afspraken over de ambitie, verlagen van de woonlasten, beter comfort en gezondheid, bijdragen aan armoedebestrijding, maximaal benutten van subsidies, energiecoaches, voorrang voor snel terugverdiende maatregelen en monitoring passeerden de revu. Marlou Boerbooms sloot de bijeenkomst af met een presentatie over de Inspiratiegids Prestatieafspraken over energiebesparing die in april is herzien en wenste de deelnemers veel energie toe bij de nieuwe ronde van prestatieafspraken die veel nieuwe kansen biedt.