Ontwikkelprogramma voor corporaties

Woningcorporaties helpen om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab Circulair Bouwen, het meerjarige leer- en ontwikkelprogramma dat Groene Huisvesters, Alba Concepts, Cirkelstad en Platform31 gezamenlijk aanbieden. 

Het Versnellingslab is een meerjarig programma.  Je werkt samen met andere corporaties  in een besloten, veilige omgeving om kennis uit te wisselen en te experimenteren. Zo komen we in 3 stappen tot circulair bouwen:

1e jaar: verhelderen & definiëren van circulair bouwen

2e jaar: verankeren in beleid & verdiepen kennis

3e jaar: verbreden & opschalen

Voor wie?
Het Versnellingslab is voor medewerkers die op toezichthoudend, bestuurlijk of op operationeel niveau werkzaam zijn bij woningcorporaties. De drie groepen (toezicht, bestuur, operationeel) krijgen elk een eigen programma, waarvan een deel gezamenlijk. Wij nodigen corporaties dan ook uitdrukkelijk uit om medewerkers uit verschillende niveaus van de organisatie in te schrijven; dit verhoogt het rendement van het programma. Het versnelt het integreren van circulair bouwen in zowel beleid als projecten en vergemakkelijkt de interne samenwerking.

Data bijeenkomsten:

29 november 2022: Kick-off/introductie

17 januari 2023: 2e werksessie

7 februari 2023: 3e werksessie

14 maart 2023: Casusbezoek

De masterclasses 1 t/m 3 zijn digitaal (telkens van 14.00-16.30u)
Deelname is kosteloos (mogelijk gemaakt door Ministerie van BZK)


Aanmelden:
Klik hier om je via het formulier aan te melden voor dit programma. Voor het eerste jaar zijn er een beperkt aantal plaatsen, dus mogelijk moet er een selectie worden gemaakt.

Het programma wordt georganiseerd door een samenwerkend verband van: Alba Concepts, Cirkelstad, Groene Huisvesters en Platform31. Hieronder meer informatie over deze organisaties.

Meer informatie vanuit de partners:

Platform31
Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten. 

In de afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar circulariteit bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. We organiseren expertmeetings over verschillende aspecten van circulair bouwen. En we delen praktijkervaringen van koplopers uit Nederland en andere West-Europese landen.  

Meer info van deze partner:
Verduurzaming van corporatiewoningen

Factsheet Circulaire Economie

Circulaire woningbouw in de EU

Cirkelstad
Cirkelstad is een platform voor publieke en private koplopers in de circulaire bouw. Samen richten we ons op het versnellen van de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving.

De partners zijn het kloppende hart van Cirkelstad. Zij zijn in de regio actief op de projecten waarvan we de ervaringen delen. Het kan gaan over het opstellen van beleid, norm, instrumenten of de uitvoering van een werk. Elke regio heeft een spinner, coördineert en ziet toe op de voortgang.

Samen met onze partners werken we aan Het Nieuwe Normaal, onze eenduidige en sectorbrede standaard voor circulair bouwen. Zo komen we steeds dichter bij een gedragen norm met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties.

Meer info van deze partner:

Het Nieuwe Normaal

De toolbox voor Het Nieuwe Normaal

Greenpaper Circulair Inkopen

Alba Concepts 

Alba Concepts is gericht op het versnellen van de transitie naar een duurzame en circulaire bouweconomie. Wij werken daarbij met en voor alle schakels in de keten (publiek & privaat; opdrachtgever & opdrachtnemer; van vastgoedeigenaar tot leverancier).

De focus ligt op het meetbaar maken van duurzaamheid en circulariteit omdat vanuit daar te verbeteren is. Vanuit deze ervaring draagt Alba Concepts actief bij aan sectorbrede kennis- en methodiekontwikkeling, participeert in kennisnetwerken en is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van (inter)nationale normen voor de duurzame en circulaire bouwsector.

Meer info van deze partner:

Circulair bouwen het nieuwe normaal

Onderzoek naar circulaire woningvarianten

Mooiland en elk® groep reduceren CO2-uitstoot met 8.600 bom


B
uyer Group circulaire nieuwbouwwoningen

Veel woningcorporaties worstelen met de realisatie van hun ambities op circulariteit bij nieuwbouw. De ontwikkeling van circulaire nieuwbouwwoningen vraagt om een andere aanpak dan iedereen gewend is. De Buyer Group ondersteunt middels een intervisietraject woningcorporaties bij de uitvraag van nieuwbouwwoningen en het realiseren van hun circulaire ambities.

 

Deelnemende woningcorporaties hebben als doelstelling circulariteit een stevige inbedding te geven in de organisatie en verschillende criteria vanuit Het Nieuwe Normaal mee te wegen in hun aanbesteding/inkoop van nieuwbouwwoningen.

 

Meer info van deze partner:

Marktvisie en inkoopstrategie

Infographic Circulaire Nieuwbouw Woningen

De eerste stappen, twee woningcorporaties aan het woord

 

Deelnemende corporaties Versnellingslab