Nieuws

Corporaties en klimaatadaptatie: vergroot de urgentie!

Tijdens de excursie op 29 januari Corporaties en klimaatadaptatie: samen met bewoners naar Enschede riep Rutger Vrielink, Domijn  op om de urgentie van klimaatadaptatie te vergroten. In de afsluitende groepsdiscussie die door Rutger werd begeleid, was de conclusie dat corporaties nog te weinig bekend zijn met het onderwerp en dat ook huurders dit niet als thema benoemen. Dit terwijl een groene klimaatadaptieve leefomgeving bijdraagt aan meer kwaliteit van wonen. Zoek haakjes om dit thema bespreekbaar te maken met huurders en leg het verband met wat hen wel bezig houdt, aldus Stefan Nijwening, Pioneering die eveneens een groep begeleidde. Een 40-tal deelnemers vanuit corporaties, gemeenten, waterschap en kennisinstelling bezochten niet alleen de aansprekende klimaatadaptieve oplossingen op de campus van de TU Twente maar gingen ook onderling het gesprek aan hoe bewoners te betrekken bij klimaatadaptatie. Paulus Jansen, directeur van de Woonbond doet een oproep om bewoners die meer groen willen, ruimte te geven.

Het gesprek aangaan

Een mooi voorbeeld presenteerde Joris Sprangers van WBO Wonen. Bewoners van woningen met parkeerplaatsen die bovenop een winkelcentrum liggen midden in het centrum van Oldezaal hebben last van jongeren die deze route gebruikten na het stappen. Dit geeft overlast waar de bewoners graag vanaf willen. De corporatie worstelt met een technisch probleem. De verstening op het winkelcentrum veroorzaakt oververhitting bij warm weer en wateroverlast bij extreme buiten. WBO Wonen en de bewoners vroegen de gemeente, Provincie Overijssel en waterschap en Universiteit Twente om hulp. Partijen bieden de helpende hand. De Provincie faciliteert en een samenwerking ontstaat. Joris; ‘Voer niet direct oplossingen uit die je zelf logisch vindt maar vraag bewoners en deskundigen mee te denken. Zo wilden wij de trappen opgangen afsluiten met hekken. Nu is het gesprek verbreed van parkeerdek naar parkeerpark.’

Groene Leefomgeving en het water in de wijk zichtbaar maken

Rutger Vrielink en Dirk Roskam van Domijn gingen in op een voorbeeld van een jaren 60 wijk Bijvank in Enschede. Van de oorspronkelijk stedenbouwkundige opzet woningen rondom groene brinken is weinig over. Woningen zijn bijgebouwd in de groene brinken en tuinen zijn versteend. Meer dan 10 jaar was het onduidelijk of er renovatie of ook sloop nodig was. Het vertrouwen van de bewoners was hierdoor ver te zoeken. Domijn heeft bewoners meegenomen op excursie en hard gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen. Nu ligt er een plan om de parkachtige structuur in het midden van de wijk te herstellen en het water in de wijk zichtbaar te maken. Er worden er ruim 600 woningen gesloopt en ongeveer de helft daarvan teruggebouwd. Sloop geeft onrust maar uiteindelijk is er goed samengewerkt aan een groenere leefomgeving.

Samenwerken loont

Jeroen Riekert en Stefan Nijwening van Waterschap Vechtstromen toonden het belang aan van samenwerking. Pioneering speelt als kennispartner een belangrijke rol en agendeert Klimaatadaptatie in de regio. De corporaties werken samen in Woon Twente en hebben inmiddels warmere contacten met de waterschappen. De gemeenten spelen een trekkersrol zoals in Enschede waar samengewerkt wordt onder de slogan Enschede aan zee of in Hengeleau. Ook andere gemeenten zoals Almelo zijn aangehaakt.

Koeling met opgevangen (regen)water beperkt CO2 uitstoot

Tijdens een rondleiding over de campus nam André de Brouwer, Universiteit Twente de groep mee langs innovatieve toepassingen. De eerste klimaatadaptieve parkeerlocaties ogen stenig alhoewel deze stenen water doorlaten en eronder buffers zijn. De nieuwste klimaatadaptieve ingerichte terreinen zijn vooral groen. Dat levert een veel aangenamere omgeving op. Ook via hemelwaterafvoeren wordt water verzameld en naar bassins geleid. Natuurlijk gefilterd water wordt gebruikt als koeling die start-ups gebruiken in hun productieproces. Voor het koelen van de gebouwen is geen airco of elektra nodig, ook dit gaat via het water op het terrein. Hier liggen de kansen van de toekomst want wereldwijd levert het slim koelen de grootste CO2 reductie op volgens Drawdown. Na een geslaagde excursie dankte Marlou Boerbooms namens Samen Klimaatbestendig en Groene Huisvesters iedereen voor de deelname.

Dit is de eerste excursie in een reeks van zes waarbij er telkens een thema over Corporaties en Klimaatadaptatie wordt geagendeerd. Kom op 12 februari naar Rotterdam waar we in gesprek gaan over de vraag hoe je klimaatadaptatie organiseert binnen jou corporatie. Wij brengen een bezoek aan de Hofbogen. Meld je hier aan.

Innovatieve toepassingen Woco van de toekomst en circulaire keuken/gevel smaken naar meer!

Op 11 december bogen 45 deelnemers zich over de innovatieve toepassingen tijdens een Groene Huisvesters sessie bij Aedes in Den Haag. Marlou Boerbooms heette iedereen welkom en deelde de preview op het Groene Huisvesters Programma 2020.

Dirk Huibers, OCTO en Jasper ’t Hart, de Alliantie deelden de ervaring opgedaan in Woco van de Toekomst. In dit programma werken een aantal corporaties samen aan de digitalisering van de technische staat van het vastgoed. Bestaande digitale data die openbaar zijn zoals Google streetview, data van de gemeenten en in de toekomst mogelijk het kadaster worden gekoppeld aan de data van de corporatie. Daarnaast worden nieuwe gegevens verzameld via drones. De huidige handmatige inspectie geeft inzicht in 1,5% van de woningen. Door digitalisering is 80% van de woningen zeer gedetailleerd te zien op digitale beelden. Voordeel is dat de bouwketen data kan toevoegen. Zo worden zeer nauwkeurig en eenduidig oppervlakken en materialen per woning vastgelegd.

Het nieuwe werken in de Woco van de Toekomst

Start een opzichter nu het werk met het buiten opnemen van de technische staat, straks raadpleegt deze eerst de computer om te zien waar de noodzaak voor inspectie en onderhoud hoog is. Volgens Dirk zal het werk van de technische dienst wezenlijk veranderen en ook financiële afwegingen waar te investeren op de schop gaan. Deze techniek draagt bij aan het langer behouden en beter onderhouden van materialen en daarmee aan circulariteit. Technische weer zal blijven bestaan: de opzichter zal de laptop op een terras open klappen en de dag beginnen.

Reductie reductie reductie van materialen en grondstoffen

Vincent Gruis, Anna van Stijn en Bas Jansen van de TU-Delft gingen in op de circulaire keuken en gevel. Enkele corporaties nemen deel aan de programma’s van de TU-Delft rondom de toepassing van de modulaire keuken en hergebruik van gevelonderdelen. Groene Huisvester programmeren in 2020 excursies naar deze voorbeelden. Naast hergebruik van materialen wordt gewerkt aan een goede businesscase. Kansrijk is dat de corporatie materialen gebruikt maar de leverancier eigenaar blijft en belang heeft bij behoud. Het niet gebruiken van materialen is nog altijd de meest effectieve besparing. Anne Pleitte voor zeer sterke reductie van het energieverbruik door woningen op hoog niveau te isoleren. Van belang is dit zo circulair mogelijk te doen zodat de materialen her te gebruiken zijn en minder belasting vormen. Veel van de huidige (isolatie) materialen hebben negatieve impact. De zoektocht naar het meest geschikte materiaal vormt onderdeel van het TU-project.

2020: circulaire badkamer/keuken, inspirerend duurzaam leiderschap en meer

In gesprekken zoomden de deelnemers dieper in op de voorbeelden en de toepassing in de eigen praktijk. Niek Habraken van Kleurrijk Wonen gaf aan dat corporaties betaalbare oplossingen zoeken bijvoorbeeld het behoud van bestaande radiatoren ook als de warmtebron midden of lage temperatuur wordt. Er ontstond een discussie van wie de data zijn. De Woco van de toekomst gebruikt openbare data die al voldoen aan de AVG. Voor de privacy worden ramen afgeschermd zoals dat bij streetview met kentekens gebeurt. Dit gaat automatisch. Innovatieve toepassingen zijn zo uitdagend dat één middag te kort is. Daarom komen Groene Huisvesters in 2020 opnieuw met sessies over de circulaire badkamer/keuken en sessies over het nieuwe werken door inspirerend duurzaam leiderschap. Tot in 2020!!

Rondetafelgesprek Prestatieafspraken geslaagd!

Op 13 november bogen 16 vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties zich over de vraag hoe prestatieafspraken over energiebesparing meer ambitieus, concreet en wederkerig worden. En wat de behoefte is aan ondersteuningsmateriaal. Aanleiding was de Inspiratiegids energiebesparing en duurzaamheid in prestatieafspraken die Marlou Boerbooms in 2015 in opdracht van het Ministerie van BZK, Aedes, Woonbond, VNG en RVO.nl maakte. De gids is in 2019 geactualiseerd maar de vraag van het rondetafelgesprek was aan welke tools behoefte is.

Dolf Neilen, Aedes vroeg de deelnemers de huidige afspraken over energiebesparing en duurzaamheid te waarderen in een rapportcijfer. Sommige huurdersorganisaties geven een lage waardering omdat zij zich niet gelijkwaardig behandeld voelen. Sinds de Woningwet 2015 zijn zij vaste partner maar de gemeente en corporatie geven te weinig ruimte. De vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties in de Haaglanden prezen de regionale samenwerking binnen Sociale Verhuur Haaglanden. Regionaal als het moet en lokaal als het kan, past meer bij deze tijd omdat de energiebron via de Regionale Energie Strategie ook regionaal vastgesteld wordt. De aanbevelingen voor de nieuwe gids is om te werken met bouwstenen voor 12 belangrijke thema. De huidige gids wordt gewaardeerd en is toegankelijk. De gids dient Klimaatakkoord proof gemaakt te worden. Naast een regionale samenwerking zoals in de Haaglanden, is behoefte aan voorbeelden van een goede samenwerkingsovereenkomst. Dit ter versterking van de positie van de huurdersorganisatie en kan het proces versoepelen. Het werken vanuit een lange termijn visie op duurzaamheid zoals het Duurzaamheidspact in Eindhoven helpt om afspraken wederkerig, ambitieus en concreet te maken. Er is behoefte aan bouwstenen voor betaalbaarheid dankzij duurzaamheid, ruimte voor bewonersinitiatief en draagvlak bij huurders. Het benutten van data zoals de transparantie tool, werkelijke energie verbruiken, monitoren van de afspraken vormen een thema. Tenslotte horen ook nieuwe uitdagingen zoals aardgasvrije wijkaanpak en klimaatadaptatie thuis in de nieuwe gids.

‘Echt superfijn om zulke betrokken en professionele mensen vanuit huurders, corporaties en gemeente aan tafel te mogen ontvangen. Hartelijk dank voor de input!’ Hiermee sloot Dolf Neilen de bijeenkomst af. Medio 2020 organiseren Groene Huisveters opnieuw een sessie over prestatieafspraken. Tegen die tijd is de nieuwe gids beschikbaar.

Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken 2019

Op 13 november vindt bij Aedes in Den Haag vanaf 13 uur een rondetafelgesprek plaats over prestatieafspraken over CO2 neutraal wonen.  Vertegenwoordigers die samen prestatieafspraken maken, gaan met elkaar in gesprek over de vraag welke tools, ondersteuning en kennis hen kan helpen bij het maken van betere afspraken op weg naar CO2 neutraal wonen. Ben je als huurder, corporatie of vanuit de gemeente bezig met het maken van prestatieafspraken dan ben je van harte welkom. Aanmelden kan via deze link.

Nieuwe update van de Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken 2019.

Stap voor stap naar een duurzaam warmtenet in Tilburg

Marlou Boerbooms van Groene Huisvesters presenteert het programma
De Bartokflat is gerenoveerd en dat waarderen de bewoners, Frans Lemmers, WoneBreburg en Yvette Sies, Tiwos, leidden ons rond

Op woensdag 12 oktober togen ruim 60 experts van corporaties naar Tilburg op excursie ‘Naar een duurzaam warmtenet’. Hans Pars, bestuurder van WonenBreburg heette de mensen welkom in het wijkcentrum de Ypelaar. Tiwos, Alwel, WonenBreburg en de gemeente Tilburg namen de deelnemers mee op stap door Tilburg Noord waar de woningen zijn aangesloten op het warmtenet vanuit de Amercentrale. Op de Mozartflat zie je vanaf de 12de etage de Amercentrale liggen maar ook de woningen in de wijk die aangesloten zijn. De flat zijn gerenoveerd en de bewoners zijn enthousiast overgestapt op inductie koken. De woningen zijn goed geïsoleerd en gasloos gemaakt. De entree is uitnodigend en ruim van opzet. Kortom een prachtig voorbeeld in de wijk van wat de opbrengst kan zijn van de overstap op gasloos wonen. De samenwerking met de gemeente en een bijdrage voor de bewoners werkten positief. We bezochten de Bartokflat waar we een kijkje namen in het ketelhuis. Een bewoner toonde trots haar verbeterde appartement. De bewoner waardeerde de maatregelen die het wooncomfort verbeteren. Zo is er buitengevel isolatie aangebracht, dak- en vloerisolatie en inductie koken geïnstalleerd. De bewoner ontving een gratis pannenset.

In de prachtige en ruime entree van de Mozartflat gaven Femke van Tatenhove, gemeente Tilburg en Kim Wijnen, WonenBreburg uitleg.
Afronding met het delen van mooie voorbeelden elders zoals Kleurrijk Wonen die een kleinschalig duurzaam warmtenet realiseerde

Vóór de rondleiding presenteerde Perry van Happen van Alwel de brede samenwerking tussen 5 corporaties en een groot aantal andere partijen die met Ennatuurlijk de leverancier van de warmte afspraken maakten over de te leveren warmte. Job van den Berg, RDHV presenteerde de stappen die Ennatuurlijk zet om te komen tot een duurzaam warmtenet. Woongoed Zeist en Rhiant namen hun huurdersorganisatie en stakeholders mee. Na afloop hadden we een geslaagde discussie over de toepassing van dit voorbeeld in de eigen omgeving met dank voor de Tilburgse inspiratie.

Samen met bewoners inspireert om meer vraaggestuurd te werken

Prachtig weer was het in Veghel op 12 september tijdens de excursie van Groene Huisvesters onder de titel ‘Samen met bewoners’. Onder leiding van Diana Janssens en Lisette Brus van AreaWonen, Marian van Weerd en Edwin Jaspers van de gemeente Meijerijstad toog een groep van ruim 20 corporatie experts en enkele huurders door de Oranjewijk. Deze wijk is 10 jaar geleden opnieuw ontwikkeld waarbij de oude sociale huurwoningen de inspiratiebron vormden voor de architectuur van de nieuwe wijk. Meer groen door een kwart minder woningen terug te bouwen, meer diversiteit in woningtypen en eigendom en duurzame woningen met lage energielasten. Het is allemaal te bewonderen. Levensloop bestendige woningen, grote naast kleine eengezinswoningen, een park, groene haagjes als erfafscheiding en zonnepanelen en collectoren die schitterden in de zon. Het buurthuis in het midden van de wijk is behouden en daaraan ontleent de wijk in de volksmond zijn naam HET BLOK en daarnaast DE KUIL (het park) dat dient als opvang voor extreme regenbuien dankzij wadi’s (glooiende groene greppels). Het uitleggen aan buurtbewoners waarom het park laag ligt, was nodig. Standaard in de huur hebben de bewoners zonwering. Het onderhoud van de beukenhaagjes gebeurt door AreaWonen. De bewoners betalen een vergoeding in de servicekosten. Wat behouden bleef in de Oranjewijk is het in goed harmonie samenleven van bewoners met een diverse achtergrond en cultuur. Door de aandacht, nieuwe woningen, meer ruimte en groen is de wijk weer een levendige en gewilde plaats om te wonen. Sociale duurzaamheid ten top.

Don Bosco: hergebruik past in meer circulaire toekomst

Samen met bewoners krijgt nieuwe betekenis bij de omtovering van de Don Boscoschool tot ruim 20 appartementen aan de rand van de Oranjewijk. In de Oranjewijk was er inspraak maar nu werken corporatie en bewoners echt samen. En dat levert voordeel op. Zo is besloten het volledige schoolterrein te behouden voor een gezamenlijke tuin die de bewoners gaan onderhouden en het gebouw op te toppen.

Vraaggestuurd werken: bewoners kiezen zelf

In de Broederkapel reageerden de deelnemers enthousiast op het hergebruik van een bestaand gebouw en de samenwerking met bewoners. Door hen te betrekken, ontstaat er draagvlak om voorzieningen te delen en samen te leven. Bastiaan van Perlo deelde tips en tricks vanuit de Woonbond. Het lijken simpele dingen als: herstel gebreken na renovatie, betrek bewoners vroegtijdig en luister! In de praktijk zien we dat bij fouten na renovatie de uitvoerende partijen naar elkaar wijzen en de corporatie zich echt moet inspannen om op kortere termijn klachten opgelost te krijgen. Annemiek van Doorn van Portaal ging in op JOUW THUIS waar bewoners zelf kiezen welke maatregelen zij wensen om hun woning te verduurzamen. In het keuze pakket zitten duurzame maatregelen, maatregelen die de woning levensloop bestendiger maken of woontechnische verbeteringen. De maatregelen zijn als losse producten afgeprijsd in de huur. Bewoners kiezen zelf het moment van uitvoering en maken daarbij zelf afspraken met de leveranciers. Een nieuwe voordeur met eigen kleurkeuze, goede isolatie, kierdichting en inbraakveilige driepunt sluiting voor 5 euro huur per maand is onverwacht populair. Zo koos een bewoner voor de uitvoering van telkens een product op woensdag omdat dat haar vrije dag is. Een andere bewoner liet zijn houten vloer vervangen door een goed geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming op het moment dat hij in een stacaravan van zijn dochter kon. Veel bewoners laten maatregelen gefaseerd uitvoeren, op het moment dat het hen past. Het vraaggestuurd werken is inspirerend maar vergt ook aanpassingen binnen de organisatie van de corporatie en de samenwerking met leveranciers. Bewoners worden zelf actiever en dragen goede ervaringen uit in de buurt. Het is soms fijn om neen te verkopen, als mensen niet willen dan is dat ook prima!

Don Bosco artist impression

Lagere woonlasten in de Zaanstreek door verduurzamen

Inspirerend was het delen van de Urgenda aanpak door Harry Platte en Elisa Souverein van Parteon. Zij presenteerden de bestuurders van Groene Huisvesters hoe in Assendelft een pilot startte met drie bewoners wiens woning van label C naar CO2 neutraal ging. Een groep van 60 bewoners volgden en nu staan 200 woningen in de planning voor 2020. Urgenda zet niet in op maximaal isoleren. De woning wordt vanuit label B of C verbeterd naar CO2 neutraal. Uitgangspunt is dat de huurder ervoor kiest. Het is een vraag gestuurde aanpak en dat bevalt Parteon erg goed. Een CO2 neutrale woning vraagt aanpassing in gedrag. Bij de Urgenda aanpak wordt de woning gecompartimenteerd (per vertrek) verwarmd. Maar dat sluit goed aan op hoe huurders de woning vooraf al gebruiken: de slaapkamers worden veel minder verwarmd. De bewoners zijn de ambassadeurs voor de buren. Op deze manier ontstaat een vliegwiel die helpt om de woningen CO2 neutraal te krijgen.

Aardgasvrije wijk Purmerend: spreek de taal van de bewoner!

Op 10 juli 2019 namen een 50-tal corporaties een kijk in de wijk in Purmerend. Hier worden ruim 1200 woningen afgekoppeld van het gasnet. Ongeveer de helft van de wijk bestaat uit koop- en de andere helft uit huurwoningen. Het is een van de 27 pilots aardgasvrije wijken. Na ontvangst in de Taborkerk lichtte Jaspert Verplanke van de gemeente Purmerend toe hoe zij de regiorol invult. De bewoners zijn de belangrijkste partner. Eigenaar bewoners houden de keuze al dan niet over te stappen op het warmtenet van het gemeentelijk warmtebedrijf en te koken op inductie. Verleiden is niet de weg, daarvan kan de bewoner immers spijt krijgen. De gemeente wil de bewoner ook niet meenemen op weg naar gasloos maar zet in op een gelijkwaardige relatie waarbij de participatie medewerkers investeren in een goede relatie, luisteren en inspelen op  de vragen die de bewoner stelt. Spreekuren, contact aan huis, vaste contactpersonen die goed bereikbaar zijn de belangrijkste elementen. Dit kost tijd maar is essentieel voor het slagen van het project. Wederzijds vertrouwen en hulp ook bij het aanvragen van een invaliden parkeerplaats of anderszins helpen. Dankzij de bijdrage vanuit de pilot draagt de gemeente de kosten van het verwijderen van de cv-ketel en de overstap op inductie koken en de aansluitset op het warmtenet. De bewoners stelden voor deze set op de zolder van de eengezinswoning te installeren waar nu de cv-ketel staat opgesteld. En zo wordt het nu uitgevoerd. Het warmtenet komt via een goed geïsoleerde staande pijp  buiten langs de gevel vlak onder de dakrand de woning binnen. De overlast voor de bewoners is daardoor beperkt.

Cees Tip, bestuurder van Intermaris en George van der Laan van huurdersorganisatie Interwhere deelden hun ervaring. Het meer dan anders principe werkt tegen als deze gekoppeld blijft aan de gasprijs. Voor bewoners moet de overstap voordeel opleveren. Isolatie blijft stap 1. De woningen die al op het warmtenet aangesloten waren, hebben voordeel doordat het vastrecht tarief voor gas wegvalt. De overstap naar koken is relatief klein en de kosten worden gedekt via de pilot. Renovatie zorgt voor meer comfort maar ook dat het warmtenet met middeltemperatuur volstaat. De huidige radiatoren blijven benut. Voor de bewoners van Eengezinswoningen die eerder gerenoveerd zijn naar label A niveau is het voordeel voor de bewoner er nu niet. Daarvoor worden oplossingen gezocht.

Joop Quist van het ministerie van BZK gaf aan dat er opnieuw geld beschikbaar is voor pilots aardgasvrije wijken. Kansrijk zijn pilots waar een combi met andere opgaven zoals klimaatadaptatie of laadinfra structuur voor elektrische auto’s.

Na deze inzichten, bezochten we de inloopwoning van de gemeente Purmerend en twee woningen van Intermaris. Op de zolder zagen we hoe het warmtenet binnenkomt. 

Na bezichtiging sloten we gezamenlijk af met een mooie dialoog met o.a. de vraag of het dit soort projecten ook financieel haalbaar zijn als ze niet gesubsidieerd worden, welke manier van communicatie je kan gebruiken om de bewoners mee te krijgen en hoe je draagvlak bij de bewoners kan creëren. 

Circulair Woonbedrijf, hergebruik vanuit materialendepot

Op 26 juni vond de excursie Circulair Woonbedrijf, hergebruik vanuit materialendepot plaats. Ruim 30 deelnemers meldden zich bij van Liempd Sloopbedrijven B.V. in Sint-Oedenrode.

 

Op deze prachtig dag trapte Paul Terwisscha van Woonbedrijf af. Paul nam het gezelschap mee op ‘Reis naar gesloten kringlopen’. De ambitie van Woonbedrijf op circulair gebied spreekt aan. Zij neemt concrete stappen om ervoor te zorgen dat zij minder materiaal gebruikt en de cirkel van materiaalgebruik zich sluit. Inzet is een circulair Woonbedrijf. Dit dankzij een mooie samenwerking met partners met wie Woonbedrijf een overeenkomst heeft gesloten.

Na de presentatie volgde een Paneldiscussie met Barthel Van Dinther van A. van Liempd Sloopbedrijven, Thijs Paré van Baetsen afvalverwerking en Michiel Weers van Woonbedrijf onder de enthousiaste leiding van Jos Thomaes namens Groene Huisvesters. 

Na een voorstelronde en pitch kon de zaal de heren bevragen. De  bezoekers waren benieuwd welke rol Woonbedrijf speelt in de samenwerking? Hoe vind je partners om mee te denken over en inhoud te geven aan circulariteit? Hoe richt je de samenwerking in? Michiel gaf aan dat de samenwerking geleidelijk groeit, het gaat om vertrouwen en een win-win situatie creëren. Hij geeft aan dat Woonbedrijf veel selectiever materialen vervangt. Als vervanging echt noodzakelijk is, zet zij bouwmaterialen zo mogelijk opnieuw in. Dit vraagt kennis en ervaring van de vakmannen en is ingepast in de werkprocessen. Vakmannen zijn enthousiast omdat zij hun ambacht weer goed kunnen uitoefenen dat gericht is op behoud of herstel van materialen. Barthel lichtte de inhoud van de samenwerking toe bezien vanuit een sloopbedrijf . Door te starten en te doen worden materialen daadwerkelijk hergebruikt. Het gaat om de praktische invulling van het slopen van woningen, het stallen van de bouwmaterialen, het hergebruiken van onderdelen zoals een wasbak of een deur. Thijs gaf zijn visie op de samenwerking vanuit een afvalverwerker en “afval” dat wordt hergebruikt. De kunst is om niet te downcyclen maar materialen gelijkwaardig in te zetten of zelfs te upcyclen. De particulieren kopen materialen op via gebruiktebouwmaterialen.com . Vooral de paneeldeuren uit de jaren 30 woningen zijn in trek. Dit is een mooie vorm van upcyclen.

Na de Paneldiscussie was het tijd voor een rondgang over het terrein. Barthel nam ons mee in het proces en liet ons zien hoe de materialen nieuw leven krijgen. 

Na de rondleiding vertrokken we op weg naar Son en Breugel naar het terrein van Baetsen, de afvalverwerker waar materialen gescheiden en gesorteerd worden. 

Spullen die niet hergebruikt kunnen worden, zijn nog geen afval. Ook deze restproducten vinden een weg naar hergebruik of worden biomassa. Bij Baetsen kregen we een presentatie over de wondere wereld van het “afval”. Na presentatie volgde een prachtige rondleiding. Op stevige schoenen of laarzen liepen we door de sorteerplaatsen en langs bergen materiaal. Wij aanschouwden het scheiden en sorteren van afval door zwaar materieel zoals zeeftrommels, magneetbanden, kranen, bulldozers en robots. We ontmoeten mensen die afval handmatig uitsorteerden. Jos sloot de bijeenkomst af. We kijken terug op wel hele bijzondere bedrijfsbezoeken.

Excursie Duurzame Mobiliteit Stadslab Circulair Buiksloterham Amsterdam

Op woensdag 12 juni 2019 gingen we met ruim 30 deelnemers aan de slag met duurzame mobiliteit.  Het regende pijpenstelen maar gelukkig konden we terecht bij het Stadslab Circulair Buiksloterham in Amsterdam. Om 13 uur startten we met een interactieve enquête via Kahoot! Hieruit  bleek dat de bezoekers duurzame mobiliteit zien als een kans om kosten te besparen in de bedrijfsvoering maar ook voor de huurder. Deelnemers zijn op zoek naar voorbeelden op welke manieren ze de mobiliteit duurzamer en slimmer kunnen inrichten.

Jurgen Klaassen presenteerde de rol van de Alliantie in Buiksloterham. Hij gaf mooie voorbeelden hoe je mobiliteit kan integreren in wonen. Zoals de modulaire parkeergarage, die zij voor de Distelweg hebben ontwikkeld.

Saskia Muller van het Stadslab had een indrukwekkende presentatie over het gebied Buiksloterham. Ze nam ons mee hoe het gebied is ontstaan, wat er is ontwikkeld en wat de toekomst brengt. Buiksloterham is de eerste circulaire wijk van Nederland en is op vele vlakken uniek, zo ook op gebied van mobiliteit. Saskia lichtte de uitdagingen toe. Het gebied heeft een lage parkeernorm van 0 tot 0,3. Dit zorgt ervoor dat de bewoners creatief omgaan met mobiliteit. Zo zijn er 3 mobiliteitshubs aanwezig in het gebied. Twee hubs worden georganiseerd door marktpartijen en 1 hub wordt door bewoners zelf ingevuld.

Jos Thomaes van Green Mobility Partner gaf een presentatie over duurzame mobiliteit voor woningcorporaties. Zijn verhaal ging over de voordelen en voorbeelden van duurzame mobiliteit die woningcorporaties kunnen toepassen binnen de eigen organisatie. Woningcorporaties vergroten hun impact enorm door duurzame mobiliteit onderdeel van het wonen te maken. Nu al verhuren corporaties parkeerplaatsen maar veel plekken in parkeergarages blijven leegstaan. Door slimme mobiliteit kan je met minder parkeerplekken toe waardoor er meer ruimte is voor groen. Dit bespaart kosten en levert een meer leefbare woonomgeving op. De huurder geniet van het voordeel op de voorwaarde dat deze gebruik kan maken van betaalbaar, veilig en comfortabel vervoer. De hubs op Buiksloterham tonen aan dat dit kan, en er zijn meer mooie voorbeelden. Beschikbaarheid van een elektrische deelauto, deelscooter, e-bike of ander vervoer op het moment dat de bewoner deze nodig heeft, is belangrijk.

Na de presentaties gingen de deelnemers aan de slag met drie opdrachten:

  1. Ambitie Duurzame Mobiliteit
  2. Basis van mooie voorbeelden en netwerken die helpen
  3. Creatieve ideeën en concreet maken

Tijdens deze sessie werd duidelijk dat deelnemers veelal met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Hoe kan een woningcorporatie ervoor zorgen dat de CO2 uitstoot van eigen personen- en wagenpark omlaag gaat zowel voor de dienstverlening bij de huurder aan huis maar ook in het Woon-Werkverkeer. En hoe zorg je ervoor dat de voordelen bij de huurder terechtkomen. Meer ruimte voor een groenere klimaatadaptieve leefomgeving dankzij duurzame en slimmere mobiliteit is winst. Maar de huurder moet wel toegang hebben tot nieuwe vormen van duurzaam vervoer.

Na de opdrachten werd het tijd om het gebied te verkennen. Eerst gingen we op bezoek bij één van de mobiliteitshubs “HUUB”. Op deze hub staan elektrische deelauto’s, bus en (bak) fietsen. Saskia gaf de uitleg dat de bewoners van Schoonschip hiermee ook het Woon-Werk verkeer organiseren. Daarna liepen we door naar het Schoonschip: een prachtig voorbeeld van Circulaire bouw in combinatie met een parkeernorm van 0. De terugkoppeling en afsluiting vond plaatst in het circulaire Café de Ceuvel. Hier keuvelden we door over de vraag: wat gaan we morgen doen? Aanknopingspunten voldoende om duurzame mobiliteit in de eigen corporatie vorm te geven. Daar ligt een mooie opdracht. De Ceuvel als creatieve broedplaats was een leuke afsluiter van de inspirerende dag. En jawel, geloof het of niet, bij de Ceuvel brak het zonnetje door!!

Ook een bijeenkomst of excursie bijwonen, klik hierom u aan te melden.