Groene huisvesters in beeld bij Inspiratiegids energiebesparing

Inspiratiegids energiebesparing in energieafspraken
Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken (klik op de afbeelding) helpt corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties op weg. Marlou Boerbooms als auteur van de gids maakte dankbaar gebruik van de inspiratie van Groene Huisvesters. Sera Koolmees maakte de filmpjes. 

Groene Huisvesters op werkbezoek in Brussel op 23 en 24 februari

Sebastien Garnier werkzaam in Brussel voor Aedes introduceerde Groene Huisvesters bij collega’s op sleutelposities in Europa.
Nederland is in het eerste half jaar voorzitter van de Raad van de EU. Groene Huisvesters lieten zich inspireren door de ontwikkelingen in Europa en het Klimaatakkoord van Parijs.
Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, Sorcha Edwards, secretaris-generaal van Housing Europe, Adrian Joyce, director Renovate Europe, Herbert Krayenbrink, Nederlandse permanente vertegenwoordiger in de EU en Yvonne Slingeberg werkzaam voor de EU commissie Energie, daagde de groep uit om met een concreet actieplan te komen voor reductie van CO2 in de sociale woningvoorraad. Die handschoen pakken Groene Huisvesters graag op vanuit de visie op betaalbare woonlasten en verhoging van de basiskwaliteit van huurwoningen.
Het benutten van de Europese subsidies en regelingen biedt kansen en Groene Huisvesters zetten zich graag in voor de transitie naar een meer duurzame energievoorziening.

Werksessie knellende regels

Werksessie Knellende regels oplossen

Groene Huisvesters zien knellende regels die het investeren in energiebesparende maatregelen in sociale huurwoningen belemmeren. De werksessie bij Aedes op 3 februari startte met een inventarisatie van stimulerende regeling die er nu zijn. Meer dan 10 mogelijkheden om de investeringen te verlagen, kunnen corporaties inzetten. Zo kan een corporatie gebruikmaken van ISDE subsidie op houtpelletkachels, zonneboilers en warmtepompen, het lage BTW tarief van 6%, een subsidieregeling voor het saneren van asbest, de STEP subsidie en een 8-tal andere stimulerende regelingen. De ervaring met de energieprestatievergoeding (EPV) voor Nul op de Meter renovaties is uitgewisseld. Meerdere Groene Huisvesters nemen deel aan de Stroomversnelling en benutten deze nieuwe kasstroom die vanuit het energie- naar het woondomein wordt afgebogen.

Naast deze kansen inventariseerden Groene Huisvesters 15 knellende regels waarvan er 3 zijn uitgediept. Voor Woningwet 2015 met de huurgrenzen, de Warmtewet en het Nader Voorschrift (EPDB) zochten Groene Huisvesters naar oplossingen zodat de wetgeving meer ruimte biedt voor het investeren in energiebesparende maatregelen.

Woningwet 2015: harde huurgrenzen voor sociale woningbouw en passend toewijzen

Om energiebesparende maatregelen te nemen moet een corporatie investeren en hoe zijn die investeringen door te rekenen als de harde huurgrenzen bereikt zijn?

Groene Huisvesters zien de oplossing in het centraal stellen van de woonlasten. Door de WWS-E punten voor energiemaatregelen, installaties en zonnepanelen buiten de huur onder te brengen, ontstaat ruimte te investeren zonder de harde huurgrenzen te overschrijden.

Voor de overheid is dit een voordeel omdat er geen huurtoeslag nodig is over investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking. Voor de huurder en de corporatie zit de winst in betaalbare woonlasten dankzij investeren in energiebesparing en blijft passend toewijzen aan de sociale doelgroep mogelijk na mutatie. De energieprestatievergoeding is een inspirerend voorbeeld van het mogelijk maken van investeringen buitenom de huur.

De tweede oplossingsrichting is de huurtoeslag alleen te koppelen aan het inkomen van de bewoner en niet aan de hoogte van de huur van de woning. Op deze wijze kan juist meer in de huur doorgerekend worden zonder dat het de aanspraak op de huurtoeslag vergroot. Daarnaast is een integrale woonlasten benadering mogelijk..

Tenslotte zien Groene Huisvesters een oplossing om de beschikbaar van woningen voor de sociale doelgroep te vergroten door voorrang te geven aan zittende huurders die scheef wonen.

Excessen in markt worden gerepareerd met nieuwe regels vastgelegd in de Woningwet 2015. Het advies is opnieuw te kijken naar het stelsel en een consistent beter stelsel te maken voor betaalbaar wonen niet alleen in te zomen op harde huurprijzen en huurtoeslag.

IMG_3777

Warmtewet: stimuleer beperken CO2 uitstoot

Groene Huisvesters ervaren de Warmtewet als te complex. In 2017 zal de aangepaste wet ingaan. De Warmtewet heeft een positieve prikkel opgeleverd om de rendementen van de installaties te verbeteren. Afrekenen op basis van GJ na de ketel is positief. De warmteverliezen voor de woning worden niet doorgerekend aan de bewoner. De warmtenota is inzichtelijker geworden en corporaties investeren in rendementsverbetering. Nadeel is dat wet geen stimulans oplevert voor CO2 reductie door te investeren in isolatie en duurzame opwekking. Collectieve ketels worden versneld individueel gemaakt om de effecten van de Warmtewet te ontwijken Het ‘niet meer dan anders principe’ om de huurder te beschermen heeft geen lagere lasten opgeleverd voor huurders. De compensatieregeling als de warmtebron onvoldoende warmte levert, vormt een risico voor de corporatie. Groene Huisvesters pleiten voor een koppeling van de Warmtewet met het verminderen van de CO2-uitstoot. De energieprestatievergoeding is een inspiratie om een vergelijkbare warmtevergoeding te creëren buitenom de huur. Als oplossingen zien Groene Huisvesters het uitsluiten van blokverwarming van de Warmtewet en meer sturing op vermindering CO2-uitstoot.

Naast de eigen klachtencommissie per corporatie zijn er aparte geschillencommissies voor Huur, Servicekosten, Warmte en EPV. Het advies is om te komen tot een klachtencommissie waar de huurder met alle geschillen terecht kan.

Nader Voorschrift

Groene Huisvesters zien door wijzigingen in de EPBD wetgeving de administratieve lasten toenemen. De ongelijkheid tussen particulieren en corporaties neemt toe omdat particulieren (versimpelde) labels mogen gebruiken en corporaties moeten overstappen op EnergieIndex (EI). In het Nader Voorschrift is de systematiek tussen nieuw- en bestaande bouw nog steeds verschillend. Omdat de doelstellingen van het EnergieAkkoord voor de sector gekoppeld zijn aan het behalen van gemiddeld label B in 2021 evenals het verzilveren van regelingen als de STEP, wordt een corporatie gedwongen om te investeren in het omzetten van labels naar EI. De uitgangspositie door deze overstap is voor vele Groene Huisvesters negatief en zij zullen de doelstellingen uit het EnergieAkkoord niet halen. De communicatie over ABC labels is voor huurders duidelijker dan de communicatie over EI. Ook zegt de EI niets over het werkelijk energieverbruik of het daadwerkelijk verminderen van de CO2 uitstoot. We sturen op EI-theorie terwijl we moeten sturen op betaalbare woonlasten en vermindering CO2 uitstoot.

Groene Huisvesters adviseren te komen tot een systeem voor nieuw- en bestaande bouw. Maak het voor de particulier en de huurder gelijk. Richt een simpel systeem in dat eenvoudig te communiceren is en bijdraagt aan energiebesparing. Voor de doelstellingen in te sector pleiten Groene Huisvesters ervoor om doelen te formuleren CO2 uitstoot te verminderen en betaalbare woonlasten te creëren. In deze tijd is door samenwerking met de netwerkbedrijven inzicht in werkelijke energieverbruiken te monitoren en dat is een betere basis voor CO2 doelstellingen dan de theoretische doelstellingen gekoppeld aan de EPBD wetgeving. Ook in de SHAERE database is de koppeling naar werkelijke verbruikscijfers te maken zodat er meer inzicht ontstaat in de relatie naar woonlasten en CO2.

In 2016 volgen 6 werksessies waarbij groene huisvesters werken aan concrete oplossingen en het benutten van kansen door de samenwerking om woningen te verduurzamen. De volgende sessie op 6 april 2016 staat in het teken van prestatie afspraken maken en inzet van the Natural Step. Meer informatie www.groenehuisvesters.nl.

OFW op weg naar energieneutraal

Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) zet koers naar een energieneutraal woningbezit. De corporatie stelt zichzelf als doel om dit in 2050 gerealiseerd te hebben. OFW wil de energielasten voor haar huurders verminderen en gelijktijdig het comfort voor de huurders verbeteren. Daarnaast vermindert de druk op het milieu en hebben de woningen een betere toekomstwaarde. Om dit te realiseren rondt OFW komende jaren eerst de geplande moderniseringen af en plaatst zij zonnepanelen bij huurders die dit graag willen. Daarna wordt op natuurlijke momenten de buitenschil van woningen goed geïsoleerd, zodat de woningen een zogenaamde Nul Op de Meter (NOM) jas krijgen. Tevens worden waar mogelijk efficiente installaties en duurzame energieopwekking toegepast. Lees meer op www.ofw.nl.

Notitie OFW op weg naar energieneutraal

Werksessie Samen aan de slag herhaald op 13 januari 2016

Groene Huisvesters die de eerste werksessie misten, gingen bij Aedes aan de slag met samenwerking. Tijdens deze werksessie kwamen nieuwe thema’s naar voren. De deelnemers zien de druk vanuit de gemeente en huurders op de corporatie toenemen om energiebesparende maatregelen te nemen. Na de Klimaattop in Parijs en alle publiciteit rondom de klimaatverandering is energiebesparing en duurzaamheid een thema dat gemeenten agenderen in de Woonvisie en waar gemeente en huurdersorganisaties om vragen in de prestatieafspraken. De nieuwe woningwet draagt bij aan het maken van lokale afspraken. Door samenwerking tussen corporaties kan er inkoopvoordeel en ook innovatiekracht gerealiseerd worden. Ook zien de deelnemers knellende regels die opgelost moeten worden. De werksessie van 3 februari richt zich op dit thema.

Compliment voor wat wel is bereikt

In 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is een van de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei. Het energieverbruik in woningen en gebouwen is ongeveer een derde van het totale energieverbruik in Nederland. Door woningen duurzamer te maken, is dus veel winst te behalen.

Met deze stellige zinnen begonnen vier artikelen over corporaties en duurzaamheid die afgelopen jaar in B&G zijn verschenen. Ter afsluiting van de serie een interview met Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, bestuurder van Woonbron, over de investeringsdilemma’s van corporaties.

In de vier artikelen staat hoe corporaties met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan, en hoe ze dat financieren. Optimistische verhalen, gevoed door idealisme en inzet voor duurzaamheid en betaalbaarheid. Maar ook met twijfels en kritiek op het Rijk, over wet- en regelgeving die soms knelt.

Of de corporatiesector de ambities uit het Energieakkoord gaat halen, is nog maar de vraag. Uit tussentijdse cijfers blijkt dat energieverbeteringen aan woningen en daarmee de beperking van de CO2-uitstoot achterliggen op schema. Was het naïef van corporaties om zich hierop vast te leggen? ‘Er zit enige naïviteit in, maar er zit wel idealisme achter’, zegt Wijbenga. ‘En zelfs als we dat gemiddelde label B niet op tijd halen, verdienen corporaties een compliment voor wat er allemaal wél is bereikt.’

Lees verder op: https://www.bngbank.nl/bg/Pages/2016-1-Compliment-voor-wat-wel-is-bereikt.aspx

Voorzitter Groene Huisvesters luidt noodklok: label B in 2020 onhaalbaar

Interview met Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron en voorzitter van De Groene Huisvesters. Met bijgaand ook reacties van minister Blok, de Woonbond en Stadlander.

Om de burger te beschermen tegen klimaatverandering en om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, worden woningen steeds energiezuiniger gemaakt. DeEPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) voor nieuwbouw bedraagt nog maar 0,4. In het SER-Energieakkoord staat dat de corporatievoorraad van 2,2 miljoen woningen in 2020 gemiddeld label B moet hebben. “Dat gaan we niet halen”, voorspelt Bert Wijbenga van Woonbron en voorzitter van De Groene Huisvesters. Hij luidt de noodklok: “De context is sinds het tekenen van hetSER-Energieakkoord dermate veranderd dat de gewenste verduurzaming niet realistisch is. En dat is jammer, want verduurzaming van de woningvoorraad is erg belangrijk.”

Lees verder op: http://www.platform31.nl/nieuws/voorzitter-groene-huisvesters-luidt-noodklok-labeb-in-2020-onhaalbaar

Werksessie groene huisvesters ‘Samen aan de slag’

Op 5 november gingen groene huisvesters ‘Samen aan de slag’ in een eerste werksessie met experts bij Portaal in Utrecht. In drie groepen haalden zij knelpunten en kansen op om huurwoningen te verduurzamen. Als speerpunten willen zij inzetten op samenwerking met bewoners, samenwerking binnen groene huisvesters, invloed uitoefenen op de regelgeving zodat deze het verduurzamen stimuleert en niet belemmert en inzoomen op de financiering van de opgave om te komen tot betaalbare huurwoningen door duurzaamheid.

Bijvoorbeeld het samenwerken met bewoners: er zijn bewoners die zelf maatregelen willen nemen. Nu verkopen corporaties nog vaak nee, maar hoe kan je je ZAV beleid zo inrichten dat bewoners juist gestimuleerd worden. Het gaat hier om kleine maatregelen met veel besparingseffect zoals energiezuinige verlichting en monitoring van energie. Voor grotere maatregelen moeten we ook oplossingen zoeken. Er is een motie aangenomen in de tweede kamer, die onderzoekt of particulieren een Nul op de Meter renovatie via het netwerkbedrijf en de energienota kunnen financieren. Kan dit straks ook voor huurders?

De reality game werd gespeeld waarbij de deelnemers de rol spelen van de gemeente, aanbieder, corporatie en bewoners die om tafel gaan om te komen toe een gezamenlijke energieambitie voor huurwoningen in hun wijk. Het wegnemen van wantrouwen, het doorvragen en luisteren staan centraal. Amanda de Ruwe van Woonbron: ‘Ik besef door het spelen van de bewonersrol eens temeer dat bewoners afhankelijk zijn van de andere partijen. Ik ben niet toe aan zonnepanelen als mijn klachten niet eerst worden gehoord’.

In 2016 volgen 6 werksessies waarbij groene huisvesters werken aan concrete oplossingen en het benutten van kansen door de samenwerking om woningen te verduurzamen. De eerste sessie op 3 februari 2016 gaat in op knellende regels wegnemen en de sessie van 6 april staat in het teken van prestatie afspraken maken en The Natural Step. Meer informatie bij agenda.