Meer dan helft van Nederlanders woont in huis met risico op oververhitting

Gerrolt Ooijman, Directeur bestuurder van Wooncorporatie Wonion,  in gesprek met EenVandaag over hitte in woningen.

Samenwerken tegen Oververhitting

Bijna tien miljoen Nederlanders wonen in een huis dat in de zomer te warm kan worden, waaronder zo’n 2 miljoen ouderen. Deze groep loopt daardoor extra gezondheidsrisico’s, zo blijkt uit onderzoek van Investico en EenVandaag. Groene Huisvesters ondersteunt en inspireert woningcorporaties in hun strijd tegen oververhitting in woningen.

Hitte in Woningen
Het onderzoek toont aan dat 2 miljoen ouderen in oververhitte woningen wonen, waaronder 200.000 mensen van 85 jaar of ouder. De zogenoemde ‘TOjuli’ hittescore, die sinds 2021 wordt bijgehouden op energielabels, geeft aan dat een score boven 1.2 betekent dat de woning tijdens warme dagen te veel opwarmt. Dit kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals moeilijk ademhalen en een verhoogde hartslag, wat nog verergerd kan worden door uitdroging en medicatiegebruik.

Voorbeelden uit de Praktijk: Woningcorporatie Plavei in Didam

Woningcorporaties zijn zich bewust van deze risico’s en nemen al maatregelen. Een inspirerend voorbeeld komt van woningcorporatie Plavei in Didam. Na klachten van bewoners van een ouderencomplex heeft Plavei diverse maatregelen getroffen, zoals het constant meten van de temperatuur en het verwijderen van stenen voor de deur, wat tot 10 graden verschil kan maken.

Robin Sommers, beleidsmedewerker duurzaamheid bij Plavei, deelt: “We hebben het platte dak voor de helft wit gespoten en laten klimop tegen de muur groeien. Dit kan tot 7 à 8 graden schelen.”

Noodzaak van Actie en Ondersteuning

Hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert van het Radboud UMC benadrukt de noodzaak van een integraal plan om huizen veiliger te maken tegen oververhitting. Hij wijst op de combinatie van voorlichting en structurele aanpassingen als essentiële stappen.

Hoewel woningcorporaties graag meer zouden doen, ontbreken vaak de middelen. Er is weliswaar geld vrijgemaakt voor isolatie, maar dit kan in de zomer juist tot extra opwarming leiden. Daarom zijn er aanvullende richtlijnen en ondersteuning vanuit het Rijk  nodig om effectieve hitte-beperkende maatregelen mogelijk te maken.

Hittegroep
We nodigen woningcorporaties uit om hun ervaringen en oplossingen te delen. Samen kunnen we leren en innoveren om de woonomstandigheden voor kwetsbare bewoners te verbeteren.

Neem deel aan onze komende bijeenkomsten op 17 september en 19 november.

Klik hier voor meer informatie en deelname aan de Hittegroep.

Werksessie: Samen tegen Energiearmoede

Uit de monitor van TNO (2022) blijkt dat er in Nederland meer dan 600.000 huishoudens in
energiearmoede leven. Van deze huishoudens woont maar liefst 68% in corporatiewoningen. Er ligt
dus een grote uitdaging om de huurders van woningcorporaties ook actief te betrekken bij de
energietransitie en de energiearmoede bij deze doelgroep aan te pakken. Er zijn energieklussers die
bij huishoudens over de vloer komen en kleine en soms grotere energiebesparende maatregelen aan
te brengen. Ze zijn vaak de voorpost voor de manier waarop deze bewoners betrokken worden in de
energietransitie. Woningbouwcorporaties verduurzamen woningen en zorgen zo voor
energiebesparing en lagere energierekeningen. Gemeenten regisseren de aanpak door
energieklussers in te zetten en door afspraken te maken met de corporaties.

Het liefst zouden we alle huishoudens in energiearmoede zo snel mogelijk helpen, maar elke
organisatie afzonderlijk krijgt dat niet voor elkaar. Daarom organiseren RVO, Provincie Zuid-Holland,
het NPLW en het ministerie van BZK een bijeenkomst waar we met de diverse organisaties werken
aan betere en slimmere aanpakken. We geven een podium aan goede voorbeelden en er is vooral
ruimte voor het gesprek om de samenwerking en versnelling in gang te zetten. Hoe kunnen we elkaar
versterken? Wat kunnen we voor elkaar betekenen en bovenal, hoe kunnen we huishoudens met
zorgen over de energierekening sneller helpen?

Datum en tijdstip: 4 juli: 14.00 – 18.00 uur
Locatie: Staedion: Koningin Julianalaan 2, 2504 LK Den Haag

Wil je op de hoogte gehouden worden over het programma, heb je hier zelf goede ideeën
over, of ken je partijen die niet mogen ontbreken? Stuur een e-mail naar Carmen de Vreede (carmen.devreede@rvo.nl).

Deelmobiliteit en corporaties

Groene Huisvesters hebben een deelmobiliteitsgroep, een living lab van woningcorporaties, gemeenten, partners die zich bezighouden met deelmobiliteit voor bewoners van sociale huurwoningen. Wij werken samen met het Ministerie van IenW, Universiteit Utrecht en Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D). 

 

Mark Verbeet, landelijke programma deelmobiliteit presenteert Natuurlijk!Deelmobiliteit en wat dit betekent voor woningcorporaties. 

Toon Meelen, Universiteit Utrecht gaat in op een nieuw project waarbij het gaat om het ontwikkelen van bereikbaar, betaalbaar duurzaam vervoer met corporaties in landelijk gebied, in een bestaande wijk of nieuwe wijk. Corporaties kunnen zich te melden om samen te werken in het project. 

Lieuwe Middelbrink, De Alliantie deelt zijn ervaring met deelmobiliteit. 

Jos Thomaes, Groene Huisvesters delen de bouwsteen ‘Mobiliteit van de toekomst’.

In de Groene Huisvesters groep duurzame mobiliteit werken 12 woningcorporaties en gemeenten samen aan deze nieuwe opgave. Deelnemers aan de groep Deelmobiliteit komen bijeen op 10 september 10-11.30 uur online en op 14 oktober 10-11.30 uur fysiek tijdens het jaarcongres N!D in Amersfoort waar de Autodeel Award voor woningcorporaties wordt uitgereikt. Wil jij aansluiten? Stuur een mail naar groenehuisvesters@gmail.com.

 

Neem jouw gemeente mee naar deze sessie en leer van de praktijk!

Circulair vastgoedbeheer

Corporaties zetten zich in om de CO2-uitstoot flink te verlagen om de duurzame transitie in werking te stellen. Circulariteit is daarbij een slimme manier om respectvol en efficiënt met de materialen om te gaan en tegelijk ook de CO2-uitstoot te verlagen. Een corporatie is verantwoordelijk voor het gebruik van veel materialen, die alle een verschillende belasting op het milieu hebben. De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) maakt onder andere inzichtelijk wat de CO2-uitstoot van dat materiaal is over de volledige levenscyclus. 

Adviseur Paul Terwisscha deelt hoe een woningcorporatie de ambitie in de praktijk brengt om materialen/ producten toe te passen waar de materiaal gebonden CO2-uitstoot significant lager is. De CO2-voetafdruk is van belang maar uiteindelijk gaat het erom dat de totale kwaliteit goed moet zijn. De bewoners moeten zich gezond, veilig en comfortabel voelen in hun betaalbare woning.

Yuri van Bergen, Bouwhulpgroep gaat in op de afweging van circulaire keuzes.

Arend van de Beek, Lagemaat BV laat zien hoe corporaties in een 3D model inzicht krijgen in hoe circulair sloop- en (ver)bouwplannen uitpakken.

Groene Huisvesters deelt de bouwsteen ‘Circulair vastgoedbeheer’.

Woningcorporaties helpen om de komende jaren versneld concrete stappen te zetten naar circulair (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab circulair bouwen, het nieuwe, (meerjarige) leer- en ontwikkelprogramma van Groene Huisvesters, Cirkelstad, Alba Concepts, Aedes en Platform31. Wat het lab jou kan bieden en hoe je als corporatie kunt aansluiten, hoor je tijdens deze sessie.

Neem jouw ketenpartners mee naar deze sessie en leer van de praktijk!

Aanpak van Hitte

Isolatie van woningen is hard nodig om huurders te helpen energie te besparen. Corporaties zetten zich in de isolatieopgave te versnellen. Wat is de impact van isolatie op het comfort in de binnenruimte? Vooral met steeds frequentere periodes van aanhoudende hitte lijkt oververhitting onvermijdelijk. Buitenzonwering is één van de belangrijkste maatregelen tegen hitte maar is nog zelden standaard onderdeel van een sociale huurwoning. Ook bij nieuwbouwwoningen ligt oververhitting op de loer. Hoe kunnen we hittestress voorkomen?


Klimaatverbond Nederland presenteert de laatste ontwikkelingen rondom de aanpak van hitterisico’s. Wat is gebeurd met de resultaten van de mini-enquête Hitte waarop 294 woningcorporaties reageerden.

Robin Sommers (Plavei) en Sanne Meelker (Volkshuisvesting) nemen deel aan een pilot Hitte in huurwoningen van de Provincie Gelderland en delen de ervaring die zij opdoen met maatregelen zoals zonwering en ventilatie.

Groene Huisvesters Hittegroep licht de Toolbox Hitte toe met maatregelen als zonwering, ventilatie, groenblauwe oplossingen en renovatie/ energietransitie maar ook wat te doen bij een hittegolf. Zij gaat in op het opname protocol voor hitte en dat aansluit op de vocht en schimmelaanpak. Dit opname protocol helpt corporaties niet alleen om inzicht te krijgen in de klachten en de effectiviteit van de oplossingen maar draagt ook bij aan de samenwerking met externe partijen.

Hogeschool van Amsterdam licht de resultaten toe van het RAAK-project van 2 jaar lang hittemetingen in corporatiewoningen, simulatiestudie en belevingsonderzoeken onder huurders. Groene Huisvesters en HvA werkten samen aan tools die worden gedeeld om hittestress te beperken.

De Hittegroep gaat in 2024 door met haar activiteiten. Wil jij aansluiten bij de Hittegroep van Groene Huisvesters? Stuur een mail naar groenehuisvesters@gmail.com.

Neem jouw gemeente en/of huurdersorganisatie mee naar deze sessie en leer van de praktijk!

 

Vocht & schimmel de woning uit

In ongeveer één op de vier corporatiewoningen hebben huurders last van vochtproblemen. Dit blijkt uit het WoON onderzoek 2021. Niet alleen corporaties maar ook de gemeente, de GGD, en de Woonbond signaleren dat zij meer klachten van bewoners ontvangen. Om energiekosten te besparen zetten huurders ramen en ventilatieroosters dicht, en mechanische ventilatie uit. Corporaties zien een toename van schimmel en vocht in de woningen. De gezondheid van de bewoner is in het geding. 

Jan Kees Gijbers, De Alliantie gaat in op de aanpak vochtproblemen in de woning. Zij werken met een vast opnameprotocol. Zij presenteert de klachtafhandeling, het benutten van de data bij investeringen in het vastgoed en het meenemen van collega’s.

Rob van Strien, GGD Amsterdam gaat in op de samenwerking die in Amsterdam is opgezet tussen de gemeente, corporaties binnen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en stichting iWoon. Een opname protocol om klachten eenduidig te registreren en na het nemen van maatregelen te monitoren blijkt effectief te zijn. De rol van de GGD bij het oplossen van de klachten wordt belicht.

Aedes heeft een prachtige handreiking gemaakt. Gerrie van Breggen, Aedes gaat in op hoe je kunt toepassen in je eigen praktijk.

 

Groene Huisvesters delen de bouwsteen ‘Vochtproblemen in de woning’.

Neem jouw huurdersorganisatie mee naar deze sessie en leer van de praktijk!

Webinar: Hittestress 21 maart

 

Op 21 maart kun je het gratis webinar ‘Hittestress: hoe voorkom je hete hoofden?’ volgen. Welke maatregelen kan jij als corporatiemedewerker nemen tegen hittestress? Meld je snel aan!

Nederlanders krijgen steeds vaker te kampen met hittestress. Hittegolven komen vaker voor en worden steeds extremer. Daar komt bij dat de armste wijken vaak de warmste wijken zijn door het ontbreken van groen in de wijk. Maar ook in de woningen zien we dat de gezondheid van bewoners op het spel staat door het ontbreken van verkoelende maatregelen. Dit zorgt ervoor dat corporaties steeds vaker hitteklachten ontvangen.

Welke maatregelen kan jij als corporatiemedewerker nemen tegen hittestress? Bij welke woningtype of bewonersgroep is de nood het hoogst? Hoe kom je tot een strategisch hittebeleid? Deze en vele andere vragen worden behandeld tijdens dit webinar.

Tom Thomaes (expert klimaatadaptatie en biodiversiteit bij Groene Huisvesters) licht het handelingsperspectief toe voor corporaties en Froukje de Vries (docent-onderzoeker en projectleider van het RAAK Hitte in de woning project aan de Hogeschool van Amsterdam) deelt de belangrijkste conclusies van het RAAK-project.

Dit webinar vindt plaats op donderdag 21 maart om 13 uur en duurt 1,5 uur. We geven dit webinar vanwege ons maandthema Duurzaam wonen.

Social Holistic Retrofit

Op weg naar 2050: Samen voor duurzame sociale woningrenovatie! Het project Social Holistic Retrofit pakt energieneutraal renoveren van sociale woningen aan. 

Met steun van INTERREG, focussen we op betere renovatietechnieken en testen deze in Nederland (Roosendaal) en Vlaanderen (Munsterbilzen).  We werken samen met bewoners en partners om oplossingen te vinden die voor iedereen werken.

Ons team, bestaande uit Alwel, Wonen in Limburg, Flux50, Fontys Hogeschool, The Connection, Universiteit Antwerpen en Groene Huisvesters, zet zich in voor een duurzame toekomst voor sociale huisvesting in Nederland en Vlaanderen.

Reeks Bouwstenen Circulariteit

Bouwstenen Circulariteit

In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld, als onderdeel van De Bouwagenda. Het is een vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017, het werk van de SER en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Doel is 100% circulair bouwen in 2050; woningbouw, utiliteitsbouw en de grond-, weg en waterbouw. Het Transitieteam CBE is een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap, en verantwoordelijk voor de uitvoering. Meer informatie, nieuws, rapporten, films, interviews, voorbeeldprojecten en subsidieoverzicht vind je op www.circulairebouweconomie.nl.

Klik op de boekjes om verder te lezen

 

Deze reeks bouwstenen ‘Corporaties en circulariteit’, is gemaakt in opdracht van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Duurzaamheidsakkoord Den Bosch

In Den Bosch werken partijen samen aan het duurzaamheidsakkoord ondertekend door de corporaties, Stedelijk Huurdersplatform (SHP), de gemeente en het waterschap. De corporaties JOOST, BrabantWonen, Zayaz en Mooiland werken onder andere samen aan circulariteit. De eerste actie was, een aantal jaar geleden, om samen de materialen in- en uitstroom in kaart te brengen. Op basis daarvan is een routekaart opgesteld. Daarnaast wisselen zij kennis uit op projectniveau. Partijen zijn bezig met een update van het duurzaamheidsakkoord. Leer van de ervaring in Den Bosch.

De corporaties delen hoe de partijen in Den Bosch samenwerken om meer circulair te werken en gaan in op het duurzaamheidsakkoord en de update daarvan.

Orjan Game, BrabantWonen gaat in op Biobased Boschveld. Een project waar 4 traditioneel vergunde eengezinswoningen zijn ‘omgekat’ tot biobased woningen. BrabantWonen deelt hoe ze dit proces hebben doorlopen en waar ze staan in de uitvoering. 

Groene Huisvesters deelt de bouwsteen ‘Databank bouwmaterialen’.

Woningcorporaties helpen om de komende jaren versneld concrete stappen te zetten naar circulair (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab circulair bouwen, het nieuwe, (meerjarige) leer- en ontwikkelprogramma van Groene Huisvesters, Cirkelstad, Alba Concepts, Aedes en Platform31. Wat het lab jou kan bieden en hoe je als corporatie kunt aansluiten, hoor je tijdens deze sessie.