Huurder, gemeente en ketenpartners dragen bij aan duurzaamheidsbeleid corporatie

 

Corporaties zijn geen labeljagersimg_1835

‘Wij zijn geen labeljagers’, zo formuleerde Johan Bosters van Laurentius de opgave die corporaties hebben om een CO2 neutrale woonvooraad te creëren. Johan leidde een werksessie om vanuit het perspectief van huurders bij te dragen aan duurzaamheidsbeleid van de corporatie. Het gaat bij huurders om betaalbaar wonen, een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het vroegtijdig betrekken van huurders en het bieden van groene keuzen helpt om het draagvlak voor energiebesparing te vergroten. Een open houding is van belang en het luisteren waar bewoners last van hebben of welke wensen er leven. Maak ruimte voor deze inbreng want het verbetert je plannen. Bij grotere renovaties hebben Groene Huisvesters positieve ervaring met co-creatie met bewoners. Een gezamenlijk aanpak met ruimte voor maatwerk werkt het beste. Voor het stimuleren van energiezuinig gedrag zien de corporaties een rol weggelegd voor de gemeente en de huurdersorganisatie. Betutteling vanuit de corporatie moet voorkomen worden. Energy battles, bespaarbingo’s speels en gezellig dat slaat het beste aan bij huurders. Ook energie app’s en programma’s van de energieleverancier zoals WoonEnergie dragen bij. Garantie op lagere woonlasten na een huurverhoging voor energiebesparende maatregelen helpt bewoners over de brug.  Corporaties hebben vragen over de woonlastenwaarborg: is dit extra werk  en is een garantie op gedrag wel te geven? Groene Huisvesters en hun huurders die ervaring opdeden met de woonlastenwaarborg zijn tevreden.

No-regret maatregelen eerst nemen

img_3097Perry van Happen van AlleeWonen werkte met een groep aan duurzaamheidsbeleid vanuit het perspectief van de corporatie. Hij presenteerde de samenwerking tussen corporaties en de gemeente Breda rondom het warmtenet. Duurzaamheid moet bijdragen aan betaalbaar wonen. Huurders moeten er beter van worden en de kwaliteit van de woning verbetert. In het strategisch voorraadbeleid worden de lijnen voor de corporatie uitgezet. Voor inzicht in lokale kansen zoals warmtenetten of het vervangen van gasleidingen is samenwerking met de gemeente en de netwerkbedrijven van belang. De meeste corporaties bouwen nu  CO2 neutrale nieuwbouw. Deze woningen krijgen geen gasaansluiting meer. De wetgever moet verplichte gasaansluiting afschaffen. Voor de bestaande bouw is de overstap naar elektrisch koken en lage temperatuurverwarming een voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Vergaande isolatie van de woningschil is stap 1, gefaseerd uitgevoerd per bouwdeel. Soms bij grootschalige renovatie kan woningschil ineens vergaand geïsoleerd worden zodat de warmtevraag geminimaliseerd wordt. Ontwikkelingen in duurzame opwekking en installaties gaan snel. Op dit vlak wordt een kostenreductie verwacht.

De gemeente aan zetimg_0235

Frans Lemmens van Wonen Breburg ging met zijn groep in op het perspectief vanuit de gemeente. Hij presenteerde de footprint op CO2. De gemeente of regio bepaalt de ambitie om te komen tot een CO2 neutrale woonvooraad. Zij speelt een bepalende rol in de infrastructuur, lokale duurzame opwekking, warmtenetten en de transitie naar all electric. Dertig gemeenten, 12 netwerkbedrijven en Provincies ondertekenden een green deal Aardgasvrije wijken met minister Kamp. In Amsterdam stimuleert de gemeente zonnepanelen ook voor huurders. Ook is hier een bijdrage voor de corporatie bij het nemen van labelstappen. De gemeente kan druk uitoefenen op de landelijke overheid om de verhuurdersheffing in te zetten voor het investeren in energiebesparing. Via het armoedebeleid kan zij energiecoaches opleiden die huurders ondersteunen en energiezuinig gedrag stimuleren. Een woonvisie waarin duurzaamheid een belangrijke plaats verdient, stimuleert partijen om bij te dragen. Corporaties stemmen het duurzaamheidsbeleid daarop af en ook in prestatieafspraken komt dit terug.

Vertrouwen in ketensamenwerkingimg_9124

Chris Faro van TIWOS heeft ervaring met de Nul op de Meter renovatie. TIWOS neemt deel aan de Stroomversnelling huur. Chris presenteerde hoe TIWOS stakeholders betrokken heeft bij het duurzaamheidsbeleid. In de werksessie ging de groep in om samenwerking met ketenpartners om te komen tot optimale oplossingen. Vertrouwen is het sleutelwoord en ervaring opdoen met innovaties. Zeer leerzaam bestempelt Chris de processen om te komen tot goede samenwerking. Corporaties en ook de bouwsector zijn redelijke conservatief en juist daarom is het goed om te innoveren zowel in het proces als het toepassen van producten. Zorg als corporatie dat je een kundig gesprekspartner bent en weet wat je mist of nodig hebt om je doelstellingen te behalen. Maak onderscheid tussen innovatie en going concern. De innovatie kan je apart in de organisatie onderbrengen. Samenwerking met de ketenpartners en andere corporaties is een kans. Op deze manier kan een gezamenlijke uitvraag plaatsvinden.

Woensdag 8 maart werkten 32 corporaties samen bij Aedes aan duurzaamheidsbeleid. Vanuit het perspectief van de corporatie, de huurder, de gemeente en de keten (installatie- en bouwondernemers) gaven de deelnemers aan op welke punten het beleid van de corporatie versterkt kan worden. Op Homemates staan voorbeelden van mogelijke bijdragen van alle vier de partijen. Om te komen tot CO2 neutrale woonvoorraad  is samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk.

Groene Huisvesters positief kritisch over Energiemaatregelen Europese Commissie

Groene Huisvesters debatteerden over de Energiemaatregelen van de Europese Commissie tijdens een werkbezoek aan Brussel. De voorstellen van de Commissie richten zich op een herziening van de huidige Energie Efficiëntie Richtlijn, de Richtlijn Energieprestatie Gebouwen en de inrichting van de energiemarkten. De Europese Unie wil met dit pakket haar doelstelling bereiken om in 2040 40% minder CO2 uit te stoten en 30% meer energie te besparen. Het Energiepakket heeft gevolgen voor energiebesparing in huurwoningen en daarmee op corporaties en hun huurders. In de huidige Energie Efficiëntie Richtlijn is een besparing bij consumenten van 1,5% per jaar opgelegd in de periode 2014-2020. In principe lag deze opgave bij de energieleveranciers. Nederland koos ervoor om in het EnergieAkkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector invulling te geven aan de energiebesparingsverplichting.

Bestrijden van armoede en beimg_6384taalbaarheid op de agenda

Het nieuwe pakket Energiemaatregelen biedt lidstaten opnieuw de ruimte om afspraken te maken hoe de besparingsverplichting wordt behaald. Het Nederlandse parlement legt  opnieuw geen verplichting op aan de energieleveranciers. Nederland blijft inzetten op realisatie van verplichte energiebesparing via het EnergieAkkoord. Groene Huisvesters roepen op om de rekening niet bij de huurder neer te leggen en Nederlandse corporaties voldoende investeringsruimte te bieden om stappen te kunnen maken. Bas Eickhout, Europarlementariër ziet in lichtpunten het nieuwe pakket Energiemaatregelen: ‘Het bestrijden van energie armoede en betaalbaarheid zijn nu expliciet opgenomen in het Europese beleid. Het Nederlandse parlement liet zich als enige kritisch uit over de Europese Energiemaatregelen en zet vooral in op een Nederlandse aanpak. Europa richt zich op de horizon 2030.’ Hij roept op het Europees beleid voor Energiemaatregelen als een kans te zien en als corporatie in te zetten op deze langere horizon.

Europese subsidies voor corporaties

img_6380De Europese Unie stelt subsidies en leningen beschikbaar voor Nederlandse corporaties. RVO.nl bemiddelt in het programma Horizon 2020 en corporaties kunnen gebruikmaken van regionale structuurfondsen. Tijdens de werksessie van Groene Huisvesters op 17 mei tussen 10-12 uur bij Aedes wisselen Groene Huisvesters de mogelijkheden voor EU subsidies uit. Bert Wijbenga, voorzitter van Groene Huisvesters benadrukt het belang hiervan:  ‘Naast meer uitwisselingen van goede voorbeelden binnen Europa, gaan we voor het verzilveren van Europese subsidies voor onze huurders’.

Meer informatie over het werkbezoek van Groene Huisvesters aan Brussel vind je op de website van  Aedes.