Groene Huisvesters is een open platform van intrinsiek gedreven corporatiebestuurders die zich inzetten om de transitie
naar een duurzame sociale huursector te versnellen. Zij willen bijdragen aan veilig en gezond wonen tegen betaalbare
woonlasten dankzij de samenwerking met bewoners en partners. Zij werken aan de integratie van de energietransitie met
circulariteit, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en aan sociale duurzaamheid. De samenwerking met bewoners,
collega’s en (keten)partners zien zij als kans.

De bestuurders overleggen twee keer per jaar online met Aedes, Woonbond, VNG en het ministerie van BZK. Een keer per
jaar komen zij fysiek bijeen op een inspirerende locatie en richten zij zich op het toekomstige acties en programma van de
Groene Huisvesters Academie. Karo van van Dongen, bestuurder van Alwel is onze inspirerende voorzitter.

Groene Huisvesters wordt ondersteund door Marlou Boerbooms, energieambassadeur en Lisa Verhaeghe de Naeyer .
Heb je vragen mail groenehuisvesters@gmail.com of sluit je aan bij onze LinkedIn groep Groene Huisvesters.

Thema's

Activiteiten

jaarlijks ca. 20 inspirerende sessies over o.a. Duurzaamheid, Klimaatadaptatie, Circulariteit, Mobiliteit voor en door woningcorporaties

Samenwerken met verschillende corporaties in de themagroepen Hitte, Tuinen, Mobiliteit & Versnellingslab Circulair bouwen

Publicaties,  thema uitgaven & goede voorbeelden vanuit de praktijk over o.a. duurzame mobiliteit, circulariteit en energiearmoede

Ambassadeur Klimaatadaptatie & Groen: 
Nut, Noodzaak en handelingsperspectief op groene kansen in de corporatie praktijk

Meer informatie 

Dankzij een bijdrage van de deelnemende corporaties aan Groene Huisvesters, Aedes en RVO.nl bieden wij voor alle experts van corporaties jaarlijks 20 online sessies aan in de GROENE HUISVESTERS ACADEMIE. Wij publiceren de gedeelde voorbeelden in de vorm van bouwstenen of boekjes. Naast corporaties zijn mensen vanuit de (lokale) overheid, huurdersorganisaties, (keten)partners en kennisinstellingen welkom. Wij bereiken ruim 250 corporaties en 3000 deelnemers die onze sessies waarderen met een ruime 8.

Groene Huisvesters heeft meerdere community’s van corporaties die samenwerken rondom een thema.
In de Tuinengroep ontsluiten wij mooie voorbeelden van beleid en aanpakken voor zowel privé tuinen van huurders als collectieve binnentuinen. Het ministerie van IenW draagt hieraan bij. Samen Klimaatbestendig, Een groener Nederland begint in je eigen tuin en het NK-tegelwippen zijn betrokken.

In de Hittegroep werken wij samen om hittestress te voorkomen en de gezondheidsrisico’s van met name kwetsbare groepen te beperken dankzij een bijdrage van het ministerie van BZK. Samen Klimaatbestendig, Klimaatverbond, HvA en partners vanuit NKWK zijn betrokken. Naast een Toolbox Hitte en richten wij ons op het in beeld brengen van hitteklachten, hittebeleid, maatregelen en monitoring. Wij doen een oproep om werk te maken van een aanpak hittestress in de sociale woningbouw.

In de groep Duurzame Mobiliteit werken we aan het voorkomen van vervoersarmoede tegen betaalbare lasten dankzij een bijdrage van RWS en N!D (Deelmobiliteit). Ia de Universiteit Utrecht participeren wij in een pilot voor duurzame mobiliteit in sociale huurwijken in de stad, het landelijk gebied en nieuwbouw. De inzet is om parkeernorm in de sociale woningbouw te verlagen naar een norm op maat.

In het Versnellingslab circulair bouwen helpen wij corporaties om de komende jaren versneld concrete stappen te zetten dankzij een bijdrage van het ministerie van BZK. Wij bieden een meerjarige leer- en ontwikkelprogramma en werken daarbij samen met Cirkelstad, Alba Concepts, Aedes en Platform31.

Met de Woonbond, NME-centra en partners werken wij aan Huurders op Groen om huurders te helpen bij het realiseren van een groene woonomgeving. Het ministerie van IenW en LNV dragen bij en wij werken met de Universiteit Utrecht.

Met WUR (Wageningen) dragen wij bij aan Prettig Groen wonen met een Cursus ambassadeur klimaatadaptatie en groen en activiteiten voor groen wonen bij corporaties op de eigen locatie. De laatste activiteiten zijn niet gratis, corporaties of deelnemers dragen bij in de kosten.